Uw privacy is belangrijk. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Door het gebruik van onze website, aanvaardt u onze privacyverklaring. Dit privacybeleid kan ten alle tijde gewijzigd worden. Het is dus aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

BEDRIJFSGEGEVENS

 

Bedrijfsnaam: Adpoint
Maatschappelijke zetel: SchaliĆ«nstraat 32/102 – 2000 Antwerpen – BelgiĆ«
BTW: BE0844 731 329

 

PERSOONSGEGEVENS

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij verzamelen uw naam, contactgegevens en eventueel functietitel. Eveneens kan de inhoud van elke communicatie verzameld worden zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen. Bij het gebruik van onze website kunnen er ook passief persoonsgegevens (IP-adres, login, paswoord, taalkeuze,…) verzameld worden via Cookies.

 

WAARVOOR WORDEN ZE VERWERKT?

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden gebruikt om:

– met u te communiceren
– opgenomen te worden in ons databestand
– u te informeren over (nieuwe) diensten, events/gebeurtenissen,…
– u (nieuws)berichten te verzenden
– een overeenkomst tot stand te laten komen en uit te voeren
– onze website, service, werking en marketingbeleid te evalueren en optimaliseren

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens beroepen wij op uw toestemming, de noodzaak voor het verlenen van bepaalde diensten en/of een wettelijke verplichting.

 

MET WIE WORDEN ZE GEDEELD?

Om de website correct en veilig te laten werken, alsook om u onze diensten te verlenen of om wettelijke verplichtingen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens, mits uw toestemming, met derden delen. Wij verplichten deze derden om uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en wij beperken dit delen tot een absoluut minimum.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen, behalve na uw expliciete toestemming of wanneer enige wettelijke, juridische of frauduleuze bepaling ons hiertoe verplicht.

 

HOE LANG WORDEN ZE BEWAARD?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U hebt het recht om:

– toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
– ons te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onnauwkeurig of onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd.
– uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@ad-point.be.
– te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacy Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
– ons te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in het geval dat (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
– zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen.
– de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

Bij een vraag en/of klacht kan u te allen tijde een mail sturen naar info@ad-point.be. Adpoint zal alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

BEVEILIGING

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

 

COOKIES

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met paginas van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie (bv. taalkeuze, gebruikte browser, IP-adres, login, paswoord,…) kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficinter verlopen en kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te controleren, te analyseren en te optimaliseren.

 

WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT?

First party cookies en third party cookies. De website van Adpoint gebruikt vooral first party cookies. Die cookies zijn er om uw gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. Wij doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren. Om volledig gebruik te maken van onze website, dient uw computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.
Daarnaast gebruikt onze website ook third party cookies: cookies van Google Analytics. Dit is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Delen van een website of volledige websites kunnen zo in functie van het gedrag en de interesses van de bezoekers aangepast worden.
Het weigeren van cookies gebeurt via de browser instelling. Hierdoor loopt u wel het risico dat de site minder goed zal functioneren. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

CONTACT

 

Indien u wenst te reageren op onze Privacy- en Cookiesverklaring of uw rechten wenst uit te voeren, kan u steeds contact met ons opnemen via info@ad-point.be.